به نام خداوند جان و خرد

260 هزار تراکنش در نهمین روز نمایشگاه

260 هزار تراکنش در نهمین روز نمایشگاه

مشاور منابع و امور انسانی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از انجام 260 هزارتراکنش درنهمین روزنمایشگاه خبر داد و گفت:این تعدادتراکنش درهیچ یک از روزهای نمایشگاه کتاب سابقه نداشته است و رکوردجدیدی محسوب می‌شود.

ادامه خبر