به نام خداوند جان و خرد

کتاب نقش مهمی در توسعه فرهنگی روستاها دارد

کتاب نقش مهمی در توسعه فرهنگی روستاها دارد

استاد شاخص جامعه‌شناسی و ارتباطات در دانشگاه‌های کشور معتقد است توسعه ملی بدون توسعه روستاها محال است و فرهنگ می‌تواند دربردارنده پاسخِ این نیاز باشد.

ادامه خبر