به نام خداوند جان و خرد

کتاب‌فروشی‌ها دچار «کابوس ماهان» شدند

کتاب‌فروشی‌ها دچار «کابوس ماهان» شدند

«مجید شفیعی» در رمان تاریخی و فانتزیِ «کابوس ماهان» به بیان وقایعی از زمان خوارزمشاهیان پرداخته است.

ادامه خبر