به نام خداوند جان و خرد

کاری کنید مردم با تلویزیون آشتی کنند

کاری کنید مردم با تلویزیون آشتی کنند

جعفر دهقان در سخنانی از رفتن برخی هنرمندان به کشورهای خارجی ابراز ناراحتی کرد و علت این موضوع را فراهم نبودن شرایط کاری مناسب در تلویزیون ایران دانست.

ادامه خبر