به نام خداوند جان و خرد

کارل آ. فشنر به تماشای« نیروی تغییر» نشست

کارل آ. فشنر به تماشای« نیروی تغییر» نشست

فیلم مستند «نیروی تغییر» درباره انرژي های نو است.

ادامه خبر