به نام خداوند جان و خرد

کارل آ. فشنر به تماشای« نیروی تغییر» نشست

کارل آ. فشنر به تماشای« نیروی تغییر» نشست

فیلم مستند «نیروی تغییر» درباره انرژی های نو است.

ادامه خبر