به نام خداوند جان و خرد

پیشنهاد تشکیل پژوهشکده مشترک فولکورشناسی

پیشنهاد تشکیل پژوهشکده مشترک فولکورشناسی

همکاری هرچه بیشتر سه کشور پارسی‌زبان منطقه در معرفی گنجینه غنی فولکلور و تبادل آن با یکدیگر کمک موثری به پیشرفت‌های فرهنگی این کشورها و تقویت مناسبات آن‌ها می‌کند.

ادامه خبر