به نام خداوند جان و خرد

«هویت در شهرهای جدید» بررسی می شود

«هویت در شهرهای جدید» بررسی می شود

قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار ۲۵ آذرماه به بررسی «هویت در شهرهای جدید» می پردازد.

ادامه خبر