به نام خداوند جان و خرد

هنرمندان دستاويز مسئله ی بازار و اقتصاد هنر قرار نگيرند

هنرمندان دستاويز مسئله ی بازار و اقتصاد هنر قرار نگيرند

«عبدالحسين بنافيان» معتقد است: هنرمندی كه اثر هنری خود را صرفا به منظور فرايند بازار و اقتصادي آن خلق كند، به مرور زمان ارزش آثار خود را تنزل خواهد داد.

ادامه خبر