به نام خداوند جان و خرد

هنرمندان دستاويز مسئله ی بازار و اقتصاد هنر قرار نگيرند

هنرمندان دستاویز مسئله ی بازار و اقتصاد هنر قرار نگیرند

«عبدالحسین بنافیان» معتقد است: هنرمندی که اثر هنری خود را صرفا به منظور فرایند بازار و اقتصادی آن خلق کند، به مرور زمان ارزش آثار خود را تنزل خواهد داد.

ادامه خبر