به نام خداوند جان و خرد

همیشه زیر چتر حمایت مردم بوده ام

همیشه زیر چتر حمایت مردم بوده ام

«علیرضا طبایی» در آیین نکوداشت هفتادسالگی اش گفت: از زمانی که مسوولیت هایی در زمینه فرهنگ و ادب بر عهده گرفتم، تصور می کردم که این ادای دینی است که باید به فرهنگ کشورم انجام دهم. اعتقاد داشتم باید تریبونی برای افراد بااستعدادی باشم که تریبونی در اختیار ندارند.

ادامه خبر