به نام خداوند جان و خرد

نگارش چهار جلد دایرةالمعارف 48 سال طول كشید

نگارش چهار جلد دایرهالمعارف ۴۸ سال طول کشید

غلامرضا معصومی، نویسنده کتاب «دایرهالمعارف اساطیر و آیین‌های باستانی جهانیان»، گفت: همه مردم مخاطب این مجموعه کتاب هستند.

ادامه خبر