به نام خداوند جان و خرد

نمایش تازه های خوشنویسی «اسرافیل شیرچی»

نمایش تازه های خوشنویسی «اسرافیل شیرچی»

سرافیل شیرچی:متصل به سنت هستم و مدرنتیه را تجربه می کنم. امیدوارم این نمایشگاه مورد اقبال واقع شود.

ادامه خبر