به نام خداوند جان و خرد

قتل یک متن و تولد متن تازه

قتل یک متن و تولد متن تازه

دومین نشست تخصصی جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران با حضور علی اکبر علیزاد و جمعی از دانشجویان تئاتر در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.

ادامه خبر