به نام خداوند جان و خرد

قبر این هنرمند دل همه را به درد آورد

قبر این هنرمند دل همه را به درد آورد

نصرالله افجه‌ای درباره‌ی وضعیت نامناسب قبر «عمادالکتاب» گفت: عمادالکتاب از نظر تاریخی برای خوشنویسی ایران اهمیت زیادی دارد و سازمان میراث فرهنگی و شهرداری باید فکری به حال قبر او کنند.

ادامه خبر