به نام خداوند جان و خرد

فلسفه اربعین امام حسین (ع)

فلسفه اربعین امام حسین (ع)

چرا برای امام حسین (ع) اربعین می گیرند ولی برای بقیه ائمه اطهار (ع) اربعین نمی گیرند؟

ادامه خبر