به نام خداوند جان و خرد

«فرانک صبائی» توانسته از نویسنده جلوتر حرکت کند

«فرانک صبائی» توانسته از نویسنده جلوتر حرکت کند

«امیر دژاکام» گفت: کارگردان نمایش «روز مرگ در داستان هملت» توانسته از نویسنده متن جلوتر حرکت کند.

ادامه خبر