به نام خداوند جان و خرد

علی رهبری ایران را ترک کرد

علی رهبری ایران را ترک کرد

در اعتراض به بی لیاقتی و بی مسئولیتی بنیاد رودکی و مجموعه عوامل وزارت ارشاد،علی رهبری ایران را ترک کرد

ادامه خبر