به نام خداوند جان و خرد

ضرورت حمایت از ترجمه کتاب‌‌های برتر ایرانی

ضرورت حمایت از ترجمه کتاب‌‌های برتر ایرانی

ایوب دهقان‌کار معاون اداره کل مجامع و فعالیت‌‌های فرهنگی وزارت ارشاد گفت:یکی از طرح‌‌های وزارت ارشاد برای عرضه نشر ایران در بین‌الملل ضرورت حمایت از ترجمه کتاب‌‌های برتر ایرانی است که به تازگی در وزارت ارشاد مطرح شده است.

ادامه خبر