به نام خداوند جان و خرد

شيپور صلح قمصرى به تالار وحدت می آید

شيپور صلح قمصرى به تالار وحدت می آید

كنسرت «شيپور صلح» قمصرى، معتمدى و اركستر مجلسى تمديد مى شود.

ادامه خبر