به نام خداوند جان و خرد

رویامیرعلمی,عباس جمالی ومحمد مساوات داوران نمایشنامه خوانی هفته تئاتر

رویامیرعلمی,عباس جمالی ومحمد مساوات داوران نمایشنامه خوانی هفته تئاتر

داوران بخش نمایشنامه خوانی دومین هفته تئاتر دانشگاهی باران معرفی شدند

ادامه خبر