به نام خداوند جان و خرد

دکتر حسن ملکی مدیرشبکه چهار سیماشد

دکتر حسن ملکی مدیرشبکه چهار سیماشد

با حکم معاون سیما، دکتر حسن ملکی به سمت مدیریت شبکه چهار سیما منصوب شد.

ادامه خبر