به نام خداوند جان و خرد

حسین کیانی به دیدن دو دلقک و نصفی نشست

حسین کیانی به دیدن دو دلقک و نصفی نشست

«حسین کیانی» به تماشای نمایش «دو دلقک و نصفی » نشست.

ادامه خبر