به نام خداوند جان و خرد

جواد انصافی و نگاهی تازه به قصه ای کهن

جواد انصافی و نگاهی تازه به قصه ای کهن

نمایش قصه عمونوروز و ننه سرما به نویسندگی و کارگردانی جواد انصافی امشب با حضور مجید قناد و بهروز خوش فطرت افتتاح می شود.

ادامه خبر