به نام خداوند جان و خرد

جفایی که دیدم مرا واداشت با شما درد دل کنم

جفایی که دیدم مرا واداشت با شما درد دل کنم

«محمد تهامی نژاد» گفت: نقدی که روزنامه ایران درباره فیلم «چنارستان» با عنوان «خاطره بازی با طهران قدیم» منتشر کرده است، متعلق به او نیست.

ادامه خبر