به نام خداوند جان و خرد

جشن بزرگ پنجاه سالگی دانشکده سینما تئاتر برگزار می شود

جشن بزرگ پنجاه سالگی دانشکده سینما تئاتر برگزار می شود

جشن بزرگ پنجاه سالگی دانشکده سینما- تئاتر دانشگاه هنر تهران در اسفندماه ۹۳ توسط معاونت فرهنگی این دانشگاه برگزار می شود.

ادامه خبر