به نام خداوند جان و خرد

تلویزیون میزبان فیلم «مناظره» می شود

تلویزیون میزبان فیلم «مناظره» می شود

فیلم های «مناظره»، «الینا» ،«تب پنهان»، «شب روباه»، «صندلی چرخدار»، «زندگی آغاز می شود»، «جنگ تیر و کمان ها»، «قدرت سیاه»، «مرگ پلنگ»، «جزیره گنج»، «فراموشی»، «زندگی پر ماجرا»، «شکار»، «مادر من»، «زمین انسان ها»، «رویا»، «تلواسه»، «پناهنده»، «بعد از غبار» ۲۷ و ۲۸ آذر ماه از شبکه های سیما روی آنتن می رود.

ادامه خبر