به نام خداوند جان و خرد

تجلیل از پیشکسوتان نشر آثار دانشگاهی

تجلیل از پیشکسوتان نشر آثار دانشگاهی

انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی، از ناشران پیشکسوت آثار دانشگاهی تجلیل و قدردانی کرد.

ادامه خبر