به نام خداوند جان و خرد

به دنبال ثبت جهاني مهر و حكاكي ايران هستيم

به دنبال ثبت جهانی مهر و حکاکی ایران هستیم

«محمدجواد جدی» مولف کتاب «دانشنامه مهر و حکاکی در ایران» گفت: پس از ثبت ملی «مُهر و حکاکی» با ارائه مستندات به دنبال ثبت جهانی این هنر ایرانی هستیم.

ادامه خبر