به نام خداوند جان و خرد

برگزاری کارگاه یکروزه خوشنویسی «مشق اقدام و عمل»

برگزاری کارگاه یکروزه خوشنویسی «مشق اقدام و عمل»

کارگاه یکروزه خوشنویسی «مشق اقدام و عمل» در شاهرود برگزار شد.

ادامه خبر