به نام خداوند جان و خرد

برداشت حدادعادل از سخنان رهبری درباره زبان انگلیسی

برداشت حدادعادل از سخنان رهبری درباره زبان انگلیسی

رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با بیان اینکه نباید همۀ مردم را به آموختن یک زبان خارجی خاص مجبور کرد و حق انتخاب را از مردم گرفت، گفت: باید آموزش انواع زبان‌ها مورد توجه باشد.

ادامه خبر