به نام خداوند جان و خرد

اگر فارابی تغییر نمی‌کرد تعطیل می‌شد

اگر فارابی تغییر نمی‌کرد تعطیل می‌شد

پرسش از سرنوشت فارابی، مهمترین پرسش خبرنگاران از حجت‌الله ایوبی بود. رئیس سازمان سینمایی از این تغییرات دفاع کرد.

ادامه خبر