به نام خداوند جان و خرد

استاد ذوالفنون؛ هویت و اعتبار ثابتی به سه تار دادند

استاد ذوالفنون؛ هویت و اعتبار ثابتی به سه تار دادند

«مهدی جلالی» شاگرد ذوالفنون گفت: شیوه نوازندگی استاد ذوالفنون آنقدر خاص و مشخص بود که واقعاً همانندی نداشت هرچند ردپای اساتیدشان و نوازندگان قدیم را نیز می توان گاهی در سازشان شنید.

ادامه خبر