به نام خداوند جان و خرد

«آغاز فصل سرد»؛ رمانی همبسته و وابسته ادبی

«آغاز فصل سرد»؛ رمانی همبسته و وابسته ادبی

«حمید رضا اکبری» معتقد است که «ضحی کاظمی» نویسنده ای تیزبین در طرح مسایل اجتماعی است آنگونه که خود نماینده ای از جامعه می شود.

ادامه خبر